जिरेमाळी समाज सेवा संघ, महाराष्ट़.


रजि.क्र.जीबीबीएसडी १६३२/२००७, स्थापना : २६ जुलै, २००७, मुंबई.


     संस्थापक -      श्री. नारायण डी. नवले, मुंबई.
     अध्यक्ष -     श्री. डॉ. विजय तुकाराम कानडे, वाशीम.

रजि.पत्ता : -
      एम - २, २०३, प्रतिक्षा नगर, एम.एच.बी.कॉलनी, सायन, मुंबई ४०० ०२२

संपर्काचा पत्ता : -
     ४, आर. एम. ओ. क्वार्टर्स, १ला माळा, सर ज.जी. समुह रुग्णालय,
     मुंबई-४००००८.
     दुरध्वनी क्र. ९९८७३३३७१८.      ई-मेल - narayannawale@yahoo.co.in/navale@jiremalisamaj.com

समाजातील वधुवर विषयक व गुणवंत विद्यार्थ्यांची माहिती विषयक -
     श्री. प्रशांत मुरलिधर सोनवणे
     फ्लॅट नं. २, रामकॄष्ण पार्क, उंटवाडी, नाशिक - ८.
     दुरध्वनी क्र. ९३२५२२२३७७. ई-मेल - prashant@jiremalisamaj.com
     (मु. पो. देश-शिरवाडे, ता. साक्री, जि. धुळे )

जिरेभुषण - प्रबोधनात्म़क लेख व उपवर युवक युवतींची माहिती -
     श्री किशोर वाघ
     दत्तात्रय कॉम्प्लेक्स़, ए विंग १०४ साईनाथ नगर, वाशींद पश्चिम,      जिल्हा ठाणे ४२१६०१.
     दुरध्वनी क्र.९८३४२४४७७४.      ई मेल : kswagh67@gmail.com/narayannawale@gmail.com

जिरेभुषण दिनदर्शिका - जाहिरात संकलन व वितरण -
     श्री. सतिष खुरद,
     मु.पो. भोसा, ता. मेहकर, जिल्हा बुलडाणा
     दुरध्वनी क्र. ९८२३६४१५८७ / ७०५७००६४४१.      ई-मेल - satishkhurad3413@gmail.com